N O L I K U M S

1. Merķis un uzdevums
Popularizet skrituslidošanas sporta veidu visu vecuma grupu vidu.
Veicinat lietderigu un fiziski aktivu briva laika pavadišanu. Nodrošinat
regularas skrituslidošanas sacensibas un noskaidrot labakos
skrituslidotajus Latvija 2017. gada.
2. Laiks un vieta
Sacensibas notiek 2017. gada visas vasaras garuma sekojošos
datumos:
1. posms: 16. maija;
2. posms: 13. junija;
3. posms: 11. julija;
4. posms: 08. augusta;
5*. posms: 12. septembri;
6*. posms: 19 septembri;
Plkst.19.00-21.00 Uzvaras laukuma trase, Uzvaras bulvari 15. Riga
* piekta un sesta posma starts plkst. 18.00
Starta seciba tiks noteikta sacensibu diena, par to organizators
informe sacensibu dalibniekus izvietojot starta kartibu uz zi
ojuma
dea, pie sekretariata.
3. Rikotaji
Sacensibas riko un vada sporta klubs „ASI”,Latvijas Skrituslidošanas
federacija, sadarbojoties ar sporta klubu „APEX”, Sporta skolu
„Arkadija”.
4. Atbalstitaji
Sacensibas atbalsta, sporta precu veikals „SKI-BOX”, Rigas domes
Izglitibas, kulturas un sporta departaments, Eurorisk Latvia, Filter
SIA, VEN DEN SIA, NOKIAN TYRES, Infoski.lv, Sporta a entura
“Bi ernieki” un LSF (Latvijas Slepošanas federacija)
5. Sacensibu dalibnieki
Daliba sacensibas ir atklata un var piedalities visi interesenti, kuri
apguvuši skrituslidošanas iema
as, un ir spejigi bez vecaku vai citu
apkartejo cilveku palidzibas veikt distanci. Ja sportistam tiek sniegta
palidziba no skatitaju vai citu sportistu vidus, tad sportistam var tikt
izteikts bridinajums vai diskvalifikacija.
Dalibnieki tiks verteti sekojošas vecuma grupas:
U7grupa 2010. gada dzimušie un jaunaki (zeni un meitenes)
U9 grupa 2008. – 2009. gada dzimušie (zeni un meitenes)
U11 grupa 2006. – 2007. gada dzimušie (zeni un meitenes)
U13 grupa 2004. – 2005. gada dzimušie (zeni un meitenes)
Jaunieši grupa 2002. – 2003. gada dzimušie (zeni un meitenes)
Juniori grupa 1999. – 2001. gada dzimušie (zeni un meitenes)
P V grupa 1998. – 1982. gada dzimušie (virieši)
P S grupa 1998. – 1982. gada dzimušas (sievietes)
M V grupa 1981-1968. gada dzimušie (virieši)
M S grupa 1981-1968. gada dzimušas (sievietes)
50 V+ grupa 1967- gada dzimušie un vecaki (virieši)
50 S+ grupa 1967- gada dzimušas un vecakas (sievietes)
U7grupa 2010. gada dzimušie un jaunaki (zeni un meitenes) ar
sporta slidam tiks automatiski parvietoti ieskaitei U9 grupa.
Fitnesa grupas sadalijums:
U9 grupa 2008.- 2009. gada dzimušie (zeni un meitenes) FITNESA
GRUPA
U11 grupa 2006. – 2007. gada dzimušie (zeni un meitenes) FITNESA
GRUPA
U13 grupa 2004. – 2005. gada dzimušie (zeni un meitenes)FITNESA
GRUPA
Jaunieši+ Juniori 2003. – 1999. gada dzimušie (zeni un meitenes)
FITNESA GRUPA
PV un PS grupa 1998.- 1982. – FITNESA GRUPA
MV un MS grupa 1981. – 1968. FITNESA GRUPA
50 VF+ Grupa 1967- gada dzimušie un vecaki (virieši)
50 SF+ Grupa 1967- gada dzimušas un vecakas (sievietes)
6. Programma
Visiem vecuma grupu dalibniekiem ir javeic isa vai gara distance
atkariba no Skrituslidošanas sacensibu notiekoša posma. Distances
garumi- pirmaja posma, trešaja un piektaja 500 metri, iz
emot U7
grupu-200m
Distances garumi- otrajam, ceturtajam un sestajam posmam- sakot ar
500m lidz 10km.
Isas distances (1,3,5 posms) javeic divas reizes, vertejot labako
rezultatu- ie
emto vietu. Pie vienadiem iegutiem punktiem
kopsumma, uzvaretajs posma tiek noteikts pec divu braucienu kopeja
rezultata laika izteiksme.
Garas distances(2,4,6) posms javeic vienu reizi. Distances garumi no
500m lidz 10km atkarigs no vecuma grupas.
Distances garumi:
Isa distance:
U7 grupa 200 metri, sakot ar U9 grupu visiem 500m
Gara distance:
U7 grupa 500 metri
U9 grupa 1km, ( divi api pa 500m)
U11 grupa 3km ( tris 1km api)
U13 grupa 5km ( pieci 1km api)
Jaunieši, J, P, M, V50+ S50+ grupa brauc 10 km( desmit 1km api)
Gara distance Fitness:
U9 1km, ( divi api pa 500m)
U11 grupa 3km ( tris 1km api)
U13, Jaunieši, J, P, M, VF50+ SF50+ grupa brauc 5km ( pieci 1km
api)
7. Sacensibu noteikumi
– Visiem dalibniekiem sacensibas obligati jalieto aizsarg iveres!
Ieteicami elko
u, ceu un delnu aizsargi.
– Par dalibnieku drošibu un veselibas stavokli atbild to
parstavošas skolas, klubi un organizacijas, individualos
dalibniekus – paši sportisti, nepilngadigos – to vecaki,
apstiprinot to ar savu parakstu saemot numuru sekretariata.
– Nozaudeta sacensibu cipa gadijuma, sods 50 Eur.
– Sacensibas nedrikst pielietot speka vai kontaktci
as pa
emienus,
tadejadi padarot nedrošu sacensibu norisi sev un citiem dalibniekiem.
Par tišu traucešanu apdzišanas manevram sportists no tiesnešu
puses var sa
emt aizradijumu vai diskvalifikaciju.
Protesti tiek pie
emti 10 min pec pedeja finišejuša, iemaksajot 20 eur
sekretariata.
8. Vertešana
Ja punktu kopsumma pec abiem isas distances braucieniem sakrit
vienada vairakiem sportistiem, tad uzvaretaju noskaidro, pec abu
braucienu laika kopsummas.
Garaja distance posma uzvaretaju nosaka pec ie
emtas vietas
brauciena, par to pieš irot punktus.
Visu finišejušo dalibnieku rezultati tiek apkopoti datu baze sezonas
kopvertejuma tabulas sastadišanai. Kopvertejuma no sešiem
posmiem tiek verteti katra dalibnieka divi labakie isas distances
posma rezultati un divi garas distances posma rezultati. Ieskaiti
kopvertejuma tabula nodrošina piedališanas vismaz divas isajas un
divas garajas distances. Vienadas punktu summas gadijuma
augstaku vietu ie
em dalibnieks, kurš ir uzradijis augstaku rezultatu
sacensibu seriala sesta posma garaja distance.
Kopvertejuma vertes divas labakos isas un garas distances posma
rezultatus.
Fitnesa (Pieaugušo un Meistaru) klase piedalas slidotaji
ieteicams ar Fitnesa klases slidam, ar ko saprot, slidas, kuras ir ar
augsto slidzabaku un ritenišu lielumu ne lielaku, ka 110mm. Fitnesa
slidotajiem (Pieaugušo un Meistaru grupas) ar cieto un zemo vai
pusaugsto sporta slidzabaku maksimalais rite
u diametrs tiek
noteikts 110mm.
Sacensibu organizators rekomende Fitnesa klases 2016. gada
sezonas godalgoto vietu ieguvejus startet Sporta grupas
ieskaite, tadejadi veicinot Fitnesa klases konkurenci.
Berni (U7,U9 un U11) piedalas ar slidam, kuras neparsniedz 80mm
ritenišu diametru un slidzabaks ir plastmasas vai mikstais, bet ar
noteikumu- augstais virs potites.U13 un Jaunieši Fitnesa klases
dalibnieki starte pec pieaugušo grupu noteikumiem (Fitnesa zabaks
un max. 110mm) Sacensibu organizatori ir tiesigi lemt, par atseviš u
sportistu pievienošanu citai sacensibu klasei, ja kadu iemeslu
sacensibu dalibnieks neatbilst sevis izveletajai starta grupai.
Punktu pieš iršanas sistema:
1.vieta 100 p-ti 7.vieta 36 13.vieta 20 19.vieta 12 25.vieta 6
2.vieta 80 8.vieta 32 14.vieta 18 20.vieta 11 26.vieta 5
3.vieta 60 9.vieta 29 15.vieta 16 21.vieta 10 27.vieta 4
4.vieta 50 10.vieta 26 16.vieta 15 22.vieta 9 28.vieta 3
5.vieta 45 11.vieta 24 17.vieta 14 23.vieta 8 29.vieta 2
6.vieta 40 12.vieta 22 18.vieta 13 24.vieta 7 30.vieta 1 p-ts
9. Apbalvošana
Katra posma 1.-3.vietu ieguvejus apbalvo ar diplomiem (sa
emt tos
vares nakamaja posma). Sezonas kopvertejuma 1.-3.vietu ieguvejus
visas vecuma grupas (meitenes un zenus atseviš i) apbalvo ar
rikotaju un atbalstitaju sarupetam balvam, kausiem un diplomiem. 4.-
6. vietu ieguvejus ar diplomiem. Labakajiem sporta grupa davanu
karte no veikala Ski-Box! Ieskaiti nodrošina vismaz 2 posmi isaja
distance un divi garaja distance. Kopvertejuma apbalvošanas laiks un
vieta tiks pazi
ota pec 5. posma.
10. Pieteikumi un reistracija
Pieteikšanas sacensibam online re istrešanas sistema majaslapa
www.sk-asi.lv , www.apexski.lv un www.infoski.lv lidz katra meneša
sacensibu posma pirmdienai plkst. 24.00
Re istrešanas sacensibu norises vieta ne velak ka 30 min. pirms
sava starta! Re istracija saksies no plkst.18:00!
11. Dalibas maksa
Ar iepriekšeju pieteikumu online sistema:
U7 grupas startejošajiem dalibas 2.00 eur (Online)
U9, U11, U13, Jaunieši, J grupa startejošajiem dalibas maksa ir 3,00
Eur (Online).
P, M, 50+ grupas startejošajiem dalibas maksa ir 5.00 Eur (Online).
Piesakoties uz vietas, dalibas maksa:
U7, grupai startejošajiem dalibas maksa ir 5,00 Eur (re istrejoties uz
vietas).
U9, U11, U13, Jaunieši, J grupa startejošajiem dalibas maksa ir 5,00
Eur (re istrejoties uz vietas).
P, M, 50+ grupas startejošajiem dalibas maksa ir 10 Eur
(re istrejoties uz vietas).
Re istrejoties gan Online, gan uz vietas nore inašanas par dalibu
sacensibas skaidra nauda.
12. Informacijai
Papildus informacijai vai neskaidribas jautajumos jautat sacensibu
organizatoriem:, Andrim Kraujam pa e-pastu: andris@sk-asi.lv, mob:
29469228, Dainim Kraujam pa e-pastu: dainis@sk-asi.lv, mob:
26192145. Kristinei Cerai pa e-pastu: kristineposka@gmail.com,
mob: 29229022
Informativie atbalstitaji un sacensibu rezultati bus pieejami sekojošas
interneta majaslapas: www.infoski.lv. www.sk-asi.lv www.skibox.
lv www.apexski.lv


2 komentāri rakstam - “SKI BOX Balvu izcīņa skrituļslidošanā 2017, 2. posms, 13. jūnijs”

 1. Armands raksta:

  Labdien,

  Sakiet vai 10km distance pec finisa tiek dotas pieminas balvas visiem dalibniekiem ?
  Plans paameginat piedalities viena posma un tad jau skatities kas talak.

 2. admin raksta:

  Lai piedalītos uz izmēģinātu balvas nav nepieciešamas!

  P.S. par balvām nolikumā vajadzētu būt informācijai, bet ja tā tur nav atrodama, tad lūdzu sazinieties ar sacensību organizatoriem:

  Andrim Kraujam pa e-pastu: andris@sk-asi.lv, mob:
  29469228, Dainim Kraujam pa e-pastu: dainis@sk-asi.lv, mob:
  26192145. Kristinei Cerai pa e-pastu: kristineposka@gmail.com,
  mob: 29229022

Rakstīt komentāru:

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: