NOLIKUMS
Riga
20__. gada ___. ________ Nr._________
Rigas atklata 2017. gada cempionata un jaunatnes meistarsacikšu skrituslidošana
nolikums
I. Visparigie jautajumi
1. Šis nolikums nosaka kartibu, kada norisinas 2017.gada Rigas atklatais
cempionats skrituslidošana (turpmak –Sacensibas).
2. Sacensibas tiek rikotas ar meri veicinat sporta veidu attistibu Rigas pilsetas
iedzivotaju vidu.
3. Sacensibu uzdevums ir noskaidrot labakos 2017.gada Rigas atklata cempionata
sportistus skrituslidošanas sporta veida.
4. Sacensibas organize Sporta klubs „ASI” (turpmak organizators) un tas
apstiprinata galvena tiesneša koleija sadarbiba ar Rigas domes Izglitibas, kulturas un sporta
departamenta Sporta un jaunatnes parvaldi, un sporta skolu „Arkadija”.
II. Sacensibu norises vieta un laiks
5. Sacensibas notiek 2017. gada 26.augusta.
6. Sacensibas notiek sporta un aktivas atputas centra, Uzvaras bulvari 15, Riga.
7. Sacensibu sakums 2017.gada 26.augusta plkst. 11.00.
8. Sacensibu nolikums un informacija par Sacensibam tiek publiceta interneta
vietnes www.sports.riga.lv, www.infoski.lv, www.sk-asi.lv.
III. Sacensibu dalibnieki, programma un nosacijumi
9. Sacensibas var piedalities visi interesenti, kuri apguvuši braukšanas iema as ar
skrituslidam.
10. Sacensibu dalibnieki tiek verteti šadas jauniešu un pieaugušo grupas:
2
Jaunieši – virieši Jaunietes – sievietes
V* – 1 2011.g.dz. un jaunaki S* – 1 2011.g.dz. un jaunaki
V* – 2 2008.-2010. S* – 2 2008. – 2010.g.dz.
V* – 3 2005. – 2007.g.dz. S* – 3 2005. – 2007.g.dz.
V* – 4 2002. – 2004.g.dz. S* – 4 2002. – 2004.g.dz.
V* – 5 1999. – 2001.g.dz. S* – 5 1999. – 2001.g.dz.
V* – E 1977. – 1998.g.dz. S* – E 1977. – 1998.g.dz.
VM* 1976.g.dz. un vecaki SM* 1976.g.dz. un vecaki
Fitness V*- bez vecuma ierobežojuma Fitness S*- bez vecuma ierobežojuma
*V – virieši,
*S – sievietes,
*M – meistari,
*E- elite.
11. Fitnesa grupa paraleli savam startam sava grupa drikst piedalities (V1, V2, un
S1, S2).
12. Sacensibas notiek pec punktu brauciena noteikumiem, iz emot V1, V2, S1, S2
grupas, ka ari fitnesa grupas. Punktu brauciens attiecas uz 21 km distances absoluto
vertejumu atseviši viriešu un sieviešu konkurence. V3 un V4, S3 un S4 grupu slidotajiem
ari bus iespeja izmeinat spekus 21 km distance, pirms sacensibam piesakoties sekretariata.
13. Apu garumi grupam:
Jaunieši – virieši Jaunietes – sievietes
V1 1 aplis (0.5 km) S1 1 aplis (0.5 km)
V2 2 api (1 km) S2 2 api (1 km)
V3 6 api (6 km) S3 6 aplis (6 km)
V4 6 api (6 km) S4 6 api (6 km)
V5 21aplis (21 km) S5 21 aplis (21km)
V6 21 aplis (21 km) S6 21 aplis (21 km)
VM 21 aplis (21 km) SM 21 aplis (21 km)
Fitness V*- 5 api (5 km) Fitness S*- 5 api (5 km)
Punktu brauciena V3, V4, S3, S4 starpfiniši bus 2.un 4. apli. V5, VE, S5, SE starpfiniši bus
5., 10. un 15. Apli.Tiks pieširti 1.vietai-5 punkti, 2.- 3 punkti, 3.-2 punkti.Finiša punktu
skaits dubultojas.
14. Programma – starta laiki:
Plkst. Apu skaits Grupas
11.00 1 aplis (0.5 km) S1 un V1
11.15 2 api (1 km) S2 un V2
11.30 6 api (6 km) S3 un V3
11.50 6 api (6 km) S4,V4
12.20 5 api (5 km) FitnessV un Fit.S
13.00 21 aplis (21 km) V5,S5,VE,SE,VM,SM
3
15. Papildus informaciju par Sacensibu norisi var sa emt pa e-pastu
akrauja@inbox.lv, dainis.krauja@gmail.com.
V. Dalibnieku pieteikšana Sacensibam
16. Sacensibam var pieteikties lidz 2017.gada 24.augustam interneta vietne
www.infoski.lv, www.sk-asi.lv.
17. Pieteikuma janorada dalibnieka vards, uzvards, personas koda pirma daa,
deklaretas dzivesvietas adrese, sporta klubs, telefona nr. vai e-pasta adrese.
18. Katrs pilngadigais sacensibu dalibnieks ir personigi atbildigs par sava
veselibas stavoka atbilstibu sacensibam, ko apstiprina ar personigo parakstu pieteikuma, vai
iesniedzot atbilstošu arsta izzi u.
19. Nepilngadiga sacensibu dalibnieka veselibas stavoka atbilstibu sacensibam
jaapliecina ar arsta izzi u vai vecaku parakstu pieteikuma.
20. Organizators nodrošina fizisko personu datu aizsardzibas likuma prasibas.
21. Sacensibu izdevumus, kas saistiti ar sacensibu dalibnieku un to pavadošo
personu cea, naktsmit u, edinašanas vai citiem izdevumiem, apmaksa sacensibu dalibnieks
vai vi a parstaveta organizacija.
VI. Sacensibu uzvaretaju apbalvošana
22. 1. – 3.vietu ieguveji grupas V1, V2, S1, S2 tiek apbalvoti ar Rigas domes
Izglitibas, kulturas un sporta departamenta Sporta un jaunatnes parvaldes diplomiem.
23. 1. – 3.vietu ieguveji grupas V3, V4, S3, S4 tiek apbalvoti ar Rigas domes
Izglitibas, kulturas un sporta departamenta Sporta un jaunatnes parvaldes diplomiem,
jaunatnes meistarsacikšu medaam.
24. 1. – 3.vietas ieguveji grupas V5, S5, VE, SE, VM , SM un MS, tiek apbalvoti
ar Rigas domes Izglitibas, kulturas un sporta departamenta Sporta un jaunatnes parvaldes
diplomiem, cempionata medaam.
25. Fitnesa klases slidotajiem apbalvošana bus loterejas veida- tulit pec pedejo
dalibnieku finiša.
Valdes priekšsedetajs A.Krauja
SASKA
OTS
Rigas domes Izglitibas, kulturas un sporta departamenta
Sporta un jaunatnes parvaldes priekšniece
_______________D.Viksna 2017.gada __. ________

1 komentārs rakstam - “Rīgas atklātais čemionāts skrituļslidošanā 2017, 26. augusts”

  1. Oskars Pundurs raksta:

    Saite uz reģistrāciju: http://www.infoski.lv/kalnusleposana/sacensibu-kalendars/2017-gada-vasaras-sezona/augusts/rigas-atklatais-cempionats-skritulslidosana/

Rakstīt komentāru:

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: